Obec Pakostov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Profil

"Profil verejného obstarávateľa v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní."

Pakostov, 27.12.2013

Publicita projektu

V súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, uverejňujeme v profile verejného obstarávateľa informáciu o zámere zadať zákazku „Publicita projektu“, ktorá je zadávaná v rámci projektu: Operačný program: Životné prostredie, Názov projektu: Ochrana pred povodňami-preventívne opatrenia na potoku Čeršľa v obci Pakostov, kód projektu 24120110077.

Obec Pakostov, Pakostov 24, 094 07 Pakostov ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b), v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 22.08.2013 vyhlási verejné obstarávanie na dodanie predmetu zakazky „Publicita projektu“.

Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu - zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ, ktorým je Obec Pakostov, Pakostov 24, 094 07 Nižná Sitnica, v súlade s § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na predmet zákazky:

„Publicita projektu“

„Ochrana pred povodňami – preventívne opatrenia na potoku Čeršľa v obci Pakostov“

s nasledovnou špecifikáciou:

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Obec Pakostov

IČO: 00332640

DIČ: 2020630282

Sídlo: Pakostov 24, 094 07 Nižná Sitnica

Štatutárny zástupca: Jozef Fedorko, starosta obce

Telefón: +421574498222

Email: pakostov24@gmail.com

Internetová adresa: https://pakostov.sk

Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka publicity projektu.

Predmet zákazky je tvorený nasledovnými časťami:

 1. informovanie projektu prostredníctvom plagátov
 2. informovanie projektu prostredníctvom webovej stránky
 3. uverejnenie článkov v regionálnych novinách
 4. zhotovenie fotografii

Podrobná špecifikácie predmetu zákazky:

 1. Informovanie projektu prostredníctvom plagátov
 2. grafický návrh plagátov, plagáty formátu A2, kriedový lesklý papier, gramáž 135g, plnofarebná obojstranná tlač (4+4), kvalita tlače: offset., počet kusov: 2 000 kusov.
 3. Informovanie projektu prostredníctvom webovej stránky
 4. vytvorenie podstránky s názvom projektu na webovej stránke obce, informácie o schválenom projekte, o jeho začatí, realizácii a ukončení; výsledky projektu.
 5. Uverejnenie článkov v regionálnych novinách
 6. príprava textu, grafická úprava a uverejnenie tlačovej správy v dvoch regionálnych týždenníkov na začiatku, počas a po ukončení projektu; celkovo: 3 x tlačová správa v dvoch regionálnych novinách; rozmer: A4 strana; farebná tlač; tlačová správa musí obsahovať meno prijímateľa, názov projektu, trvanie projektu, aktivity, výsledky, výšku rozpočtu, výšku NFP a výšku spolufinancovania; v tlačových výstupoch musia byť aj grafické logá OP ŽP a logo EÚ zodpovedajúce grafickej predlohe, ktorá je súčasťou Manuálu pre informovanie a publicitu.
 7. Zhotovenie fotografii
 8. zhotovenie profesionálnych fotografií z miesta realizácie projektu a ich úprava vrátane CD verzie, počet fotografii: 200 kusov.
 9. Predpokladaná hodnota zákazky:
  13 000,00 EUR bez DPH
 10. Miesto plnenia:
  obec Pakostov
 11. Obsah ponuky:
  Uchádzač predloží vyplnenú cenovú ponuku podľa prílohy Výzvy na predloženie cenovej ponuky „ Príloha č. 1“. Ocenený zoznam položiek s uvedením jednotkových cien v EUR s DPH, ako aj celkovej ceny za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
 12. Predloženie ponuky:

Termín na predkladanie ponúk: 17.01.2014 do 10.00 hod.

Poštou, alebo osobne na adresu:

Obec Pakostov, Pakostov 24, 094 07 Nižná Sitnica

Obálka cenovej ponuky musí obsahovať označenie: „Publicita projektu – Neotvárať“

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia.

Kritérium na hodnotenie ponúk:

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena predmetu zákazky stanovená v EUR s DPH.

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka bola úspešná.

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky v prípade neúspešnej ponuky, bude oznámený výsledok prieskumu trhu poštou, alebo osobne.

Veríme, že ponuku na požadovaný predmet zákazky predložíte v súlade s výzvou a lehotami na jej predloženie.

Lehota viazanosti do 31.12.2014.

V Pakostove, dňa: 03.01.2014 Jozef Fedorko - starosta obce

CENOVÁ PONUKA

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami v nej uvedenými.

Názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

Názov ponúkaného

predmetu prieskumu trhu: Publicita projektu

Cenová ponuka uchádzača:

Číslo položky

Názov položky

MJ

Cena za MJ s DPH

1.

Informovanie projektu prostredníctvom plagátov

projekt

2.

Informovanie projektu prostredníctvom webovej stránky

projekt

3.

Uverejnenie článkov v regionálnych novinách

projekt

4.

Zhotovenie fotografii

projekt

Spolu:

(Miesto), (dátum)

..........................................................................

pečiatka, podpis